Kho Sách Nói

Kinh cầu an mp3 nghe mỗi đêm cầu gia đình an lành

NGHI THỨC DẪN NHẬP 1

1. NGUYỆN HƯƠNG Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.  Đốt nén tâm hương trước Phật đài, Ngũ phần dâng trọn đức Như Lai, Cầu xin nhân loại lên bờ giác, Hạnh phúc bình an khắp muôn loài. Đệ tử chúng con, một dạ chí thành, quỳ trước điện Phật, thiết lễ cầu an, trì kinh Phổ Môn, nguyện tiêu tai chướng, nguyện giáng kiết tường. Ngưỡng nguyện đức Bồ-tát Quán Thế Âm gia hộ cho kẻ mù được thấy, kẻ điếc được nghe, người đau khổ được an vui. Lại nguyện chúng sanh: não phiền dứt sạch, xa lìa khổ ách, nghiệp chướng tiêu trừ, bốn mùa khoẻ mạnh, thân tâm an lạc, niềm tin vững chắc, phước thọ tăng long, mọi việc hanh thông, gia đình hưng thịnh, quyến thuộc khương ninh, pháp giới chúng sinh, cùng lên bờ giác. Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát (3 lần)

2 KINH PHỔ MÔN 2. ĐẢNH LỄ TAM BẢO Phật là đấng giác ngộ mình, Độ người thoát khỏi tử sinh bao đời, Từ bi, trí tuệ rạng ngời, Là thầy ba cõi trời người xưa nay. Chí tâm đảnh lễ tất cả Đức Phật ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy) Pháp là phương thuốc diệu thay, Chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sinh, Như vầng trăng sáng lung linh, Soi đường ra khỏi u minh mê mờ. Chí tâm đảnh lễ tất cả Tôn Pháp ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy) Tăng là những bậc chân tu, Biết đời huyễn mộng, giã từ ra đi, Thấm nhuần trí tuệ, từ bi, Độ đời thoát khỏi tham . . . si khổ sầu. Chí tâm đảnh lễ tất cả Hiền Thánh Tăng ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy) OOO NGHI THỨC DẪN NHẬP 3

3. TÁN HƯƠNG Lò hương vừa bén chiên đàn Tỏa xông pháp giới đạo tràng mười phương Hiện thành mây báu cát tường Xin Phật chứng giám tâm hương chí thành Pháp thân các Phật tịnh thanh Chứng minh hương nguyện, phước lành rưới ban. Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát. (3 lần) 

4. PHÁT NGUYỆN TRÌ KINH Lạy đấng Thầy ba cõi, Quy mạng Phật mười phương. Nay con phát nguyện lớn, Thọ trì Kinh Phổ Môn, Trên đền bốn ơn nặng, Dưới cứu khổ ba đường. Nguyện cho người thấy nghe Đều phát tâm bồ-đề, Sống an vui giải thoát. Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. (3 lần) 

4 KINH PHỔ MÔN

5.TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁP Pháp Phật cao siêu, lý rộng sâu, Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, Nay con gặp được xin trì tụng, Nguyện hiểu chân kinh nghĩa nhiệm mầu. Nam-mô Khai Pháp Tạng Bồ-tát (3 lần) O Nam-mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ-tát. (3 lần)

KINH PHỔ MÔN 5 KINH PHỔ MÔN DANH HIỆU QUAN ÂM Tôi nghe như vầy: Bấy giờ trong hội Hoa Sen Chánh Pháp, có vị Bồ-tát hiệu Vô Tận Ý, cung kính chỉnh y, chắp tay thưa Phật: “Bạch đức Thế Tôn, ngài Quán Thế Âm do nhân duyên gì được danh hiệu ấy?” Đức Phật liền dạy: Này các Bồ-tát, nếu có muôn ức các loài chúng sanh chịu nhiều khổ nạn, khi được nghe tên Bồ-tát Quán Âm, một lòng xưng danh, thọ trì miên mật, đều được giải thoát.

NĂNG LỰC TRÌ DANH Có người bất hạnh, lâm cảnh hoả hoạn, xưng niệm Quan Âm, nhờ sức oai thần, lửa chẳng cháy đặng. Lại nếu có người bị nước cuốn trôi, xưng niệm Quan Âm, nhờ sức oai thần, liền đến chỗ cạn. Nếu kẻ đi thuyền vì tìm châu báu: vàng,

6 KINH PHỔ MÔN bạc, mã não, hỗ phách, trân châu, xa cừ, lưu ly, san hô ngọc quý, lênh đênh biển lớn, bão táp dập dồn, rồi bị trôi dạt vào nước La-sát, thì nên thành tâm, trì niệm Quan Âm, nhờ sức oai thần, bình an vô sự. Lại nếu có kẻ sắp bị hãm hại bằng trượng dao gậy, thì nên thành tâm, trì niệm Quan Âm, lúc đó dao gậy liền gãy từng khúc, và được cứu thoát. Nếu bị La-sát hoặc quỷ Dạ-xoa, hãm hại thân ta, nên niệm Quan Âm, quỷ dữ không dám dùng mắt doạ người, huống là hãm hại. Nếu như có người, do nghiệp hay tội, bị cảnh lao lung, xiềng xích gông cùm, trói buộc khắp thân, nhờ niệm Quan Âm, thoát cảnh tù đày, dứt hẳn hoạ tai. Nếu đoàn thương gia, trên đường hiểm trở, mang nhiều của báu, bị cướp tấn công, thì đừng hốt hoãng. Chỉ cần người biết khuyên các đồng nghiệp: “Hết lòng trì niệm, danh hiệu Quan Âm, vị Ban Vô Uý, cho nguồn hoan hỷ.” Thương buôn nghe KINH PHỔ MÔN

7 xong, trì niệm hết lòng: “Nam-mô Bồ-tát đức Quán Thế Âm.” Nhờ sức oai thần, thoát khỏi tai nạn. Này Vô Tận Ý, Bồ-tát Quan Âm có sức oai thần rộng sâu như biển, công đức hiển hiện, không thể nghĩ bàn, lợi lạc quần sanh. Vì thế các ông thường phải một lòng, trì danh Bồ-tát. Nếu có chúng sanh bản tánh tham lam, ngu si hờn giận, thường cung kính niệm Bồtát Quan Âm, thì tham sân si, thảy đều tan biến. Nếu có gia quyến cầu sanh con trai thì nên lễ lạy, thành khẩn trì danh Bồ-tát Quan Âm, liền sanh nam tử, phước đức đầy đủ, trí tuệ hơn người. Nếu cầu con gái, chí thành lễ bái Bồ-tát Quan Âm, thì sẽ hạ sanh hằng nga thục nữ, công hạnh đầy đủ, xinh đẹp đoan trang, mọi người thương mến. Sức thần Quan Âm nhiệm mầu như thế! Cung kính đảnh lễ, tán thán trì danh, công đức tăng nhanh, được nhiều phúc lợi. Ta khuyên mọi người trì danh Bồ-tát. 

8 KINH PHỔ MÔN BĂM BA ỨNG THÂN Ngài Vô Tận Ý liền hỏi Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn, trong cõi trần gian, Bồ-tát Quan Âm ứng dụng thế nào, phương tiện quyền xảo, hoằng pháp lợi sinh, giúp cho hữu tình thảy đều tỏ ngộ?” Này Vô Tận Ý: “Nếu có chúng sanh, đáng dùng Phật thân, để được độ thoát, chứng nên quả giác, thì Quán Thế Âm thị hiện Phật thân vì họ thuyết pháp.”  Tương tự như vậy, tuỳ theo căn tánh của các chúng sanh, Bồ-tát Quan Âm ứng hiện nhiều thân: như thân Thanh Văn, thân Bích-chi Phật, hoặc Trời Đế-thích, hoặc thân Phạm Vương, thân Tự Tại Thiên, Đại Tự Tại Thiên, Thiên Đại Tướng Quân, hoặc Tỳ-sa-môn, tiểu vương, trưởng giả, tể quan, cư sĩ, hoặc Bà-la-môn, tín nữ, thiện nam, hoặc làm Tăng Ni, hoặc thân phụ nữ của hàng trưởng giả, cư sĩ, tể quan, và bà-la-môn, đồng nam đồng nữ, thậm chí hiện thân: trời, rồng, dạ-xoa, hoặc càn-thát- KINH PHỔ MÔN

9 bà, hoặc a-tu-la, hoặc ca-lâu-la, hoặc khẩnna-la, ma-hầu-la-già, thần Chấp Kim Cang, tất cả băm ba ứng thân sai khác, giúp người giải thoát, thì Quan Thế Âm sẵn sàng hoá thân, không chút quản ngại. Này Vô Tận Ý, Bồ-tát Quan Âm ứng hiện nhiều thân, cứu độ chúng sanh, khắp các cõi nước, không thể kể xiết. Vì thế các ông hãy nên một lòng, tán thán cúng dường Bồ-tát Quan Âm. BẬC BAN VÔ UÝ Này Vô Tận Ý, ban niềm vô uý trong chốn khổ nạn, sợ hãi kinh hoàng, chính là hạnh nguyện của Quán Thế Âm, nên cõi Ta-bà còn gọi ngài là Đấng Thí Vô Uý. 

BÌNH ĐẲNG CÚNG DƯỜNG Ngài Vô Tận Ý thưa đức Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn, con xin cúng dường Bồ-tát Quan Âm.” Nói xong ngài đem chuỗi ngọc như ý, tặng làm pháp thí, giá trị nghìn vàng, cúng Quan Thế Âm. Quan Âm bồ-tát, không chịu nhận chuỗi.

Phật 10 KINH PHỔ MÔN liền dạy rõ về pháp cúng dường, khuyên Quán Thế Âm, hãy vì bốn chúng, tám bộ trời rồng, và Vô Tận Ý, nhận chuỗi pháp thí, lợi ích trời người. Phật vừa dứt lời, Bồ-tát Quan Âm hoan hỷ đón nhận, chia làm hai phần, một phần dâng cúng đức Phật Thích-ca, còn lại phần kia, cúng tháp Đa Bảo.

Tổng đài đặt vé:
 • Khuyến khích quý khách nhập thông
  tin đặt vé tàu tại đây để phòng vé 
  hỗ trợ nhanh chóng hơn. Cảm ơn
  CTY ngưng cung cấp vé xe rồi
  Vui lòng không gọi đặt xe
 • ZALO đặt vé 0941499788 
  ZALO đặt vé 0941399788
  Lưu ý, zalo này nhận được tin nhắn
  từ người lạ, Quý khách cứ nhắn tin 
  yêu cầu mà không cần phải kết bạn.
 • Tour Đặc Biệt

  Đặt vé tàu cao tốc Trưng Trắc Phan Thiết - Phú Quý

  Đặt vé tàu cao tốc Trưng Trắc Phan Thiết - Phú Quý, Sáng 19-5, tại Cảng vận tải Phan Thiết, tàu cao tốc Trưng Trắc - tàu 2 thân theo tiêu chuẩn Châu Âu - đã chính thức đưa vào hoạt động, phục vụ vận chuyển hàng hóa, du khách từ đất liền ra đảo Phú Quý

  Vé tàu cao tốc Mai Linh Express Cần Thơ đi Côn Đảo

  Vé tàu cao tốc Mai Linh Express Cần Thơ đi Côn Đảo, Với hành trình Cần Thơ – Côn Đảo có tần suất tàu chạy hàng ngày ít nhất 1 chuyến/ngày ở cả 2 bến tàu: Bến tàu Trung Tâm TP Cần Thơ và Bến tàu du lịch Côn Đảo. Thời gian chạy tàu Cần Thơ – Côn Đảo ...

  TÀU CAO TỐC EXPRESS SÓC TRĂNG CÔN ĐẢO

  Tàu cao tốc express Sóc Trăng Côn Đảo. Dự kiến sau khi hạ thủy Tàu cao tốc express Sóc Trăng Côn Đảo sẽ đưa vào vận hành phục vụ hành khách đi lại và du lịch trên tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo, Trần Đề - Côn Đảo, vào quý I năm 2019

  ĐẶT VÉ TÀU CAO TỐC 5 SAO EXPRESS VŨNG TÀU - CÔN ĐẢO

  Đặt vé tàu cao tốc 5 sao Express Vũng Tàu Côn Đảo. Ngày 09/10/2018, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã cấp phép cho Công ty Cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc (Express) đầu tư dự án tàu cao tốc khai thác tuyến tàu cao tốc Vũng Tàu – Côn Đảo - Vũng Tàu. Quý khách vui lòng tham khảo để biết lịch tàu chạy.

  Đối tác - Khách hàng